Καλωσορίσατε!

Καλωσορίσατε στον ιστότοπο του εθνικού ερευνητικού προγράμματος “Φωτοανιχνευτές Χαμηλού Κόστους βασισμένοι στους Νανοσωλήνες Άνθρακα” ($CNTPD). Το έργο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) (πρώην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας – ΓΓΕΤ), με αρ. Σύμβασης Έργου 157446/Ι2/21-9-2018. Το έργο προτάθηκε στα στα πλαίσια της 1ης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την υποστήριξη Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/Ερευνητριών με Φορέας Υποδοχής το Εθνικό Κέντρο Ερευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”.

Στόχοι του Προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η κατασκευή φωτοανιχνευτών χαμηλού κόστους και βέλτιστης απόδοσης για τη μέτρηση ακτινοβολιών εκτός του ορατού φάσματος με χρήση νανοσωλήνων άνθρακα και παραδοσιακών τεχνικών κατασκευής ημιαγωγικών διατάξεων και κυκλωμάτων. Απώτερος στόχος είναι η διερεύνηση της δυνατότητας εμπορικής εκμετάλλευσης της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Οι συγκεκριμένοι στρατηγικοί στόχοι μπορούν να αναλυθούν στους εξής απλούστερους:

  1. Πειραματική απόδειξη του εφικτού της προτεινόμενης τεχνολογίας.
  2. Βελτιστοποίηση της απόδοσης του προτεινόμενου φωτοανιχνευτή με μεταβολή των παραμέτρων και αρχιτεκτονικής κατασκευής.
  3. Διερεύνηση των περιθωρίων σμίκρινσης του προτεινόμενου φωτοανιχνευτή.
  4. Κατασκευή πρωτότυπης διάταξης διασύνδεσης του φωτοανιχνευτή με κινητή επικοινωνιακή συσκευή (π.χ. κινητό τηλέφωνο ή τάμπλετ).

Περιεχόμενα Ιστότοπου

Εκτός από την παρούσα ιστοσελίδα που συστήνει το πρόγραμμα, στον ιστότοπο του προγράμματος “Φωτοανιχνευτές Χαμηλού Κόστους βασισμένοι στους Νανοσωλήνες Άνθρακα” ($CNTPD) θα βρείτε ακόμη τις ιστοσελίδες:

  1. Άνθρακας και Νανοσωλήνες Άνθρακα:εδώ παρέχονται γενικές γνώσεις για τον Άνθρακα, τις αλλοτροπικές μορφές του και ειδικότερα τους Νανοσωλήνες Άνθρακα που είναι και η μορφή που χρησιμοποιείται στο παρόν πρόγραμμα.
  2. Φωτοανιχνευτές: εδώ παρέχονται γενικές πληροφορίες για τα είδη και τις εφαρμογές των φωτοανιχνευτών.
  3. Πώς και Γιατί Φωτοανιχνευτές με Νανοσωλήνες Άνθρακα: εδώ εξηγείται το αναμενόμενο κέρδος από τη χρήση των νανοσωλήνων άνθρακα για την κατασκευή, το κίνητρο πίσω από την έρευνα μας και παρέχεται μια σύντομη τεχνική εικόνα της μεθοδολογίας μας.
  4. Η Ερευνητική Ομάδα: εδώ συστήνεται η ερευνητική ομάδα που απασχολείται στο πρόγραμμα.

Τέλος, ο ιστότοπος περιλαμβάνει και μια πλευρική στήλη με τα νέα του προγράμματος.